Voor 19:00 besteld de volgende dag in huis !
0 0.00

Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepalingen
a. De onderhavige algemene voorwaarden zijn direct van toepassing op:
– alle offertes van Sapuflex International, hierna te noemen “Sapuflex “, aan derden, en
– alle overeenkomsten tussen Sapuflex en de klant anderzijds, en
– alle opdrachten van derden en/of klanten aan Sapuflex.
b. Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst met Sapuflex wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per telefax, per E-mail via de webshop of op enige andere wijze verstrekt, zodat een nadere schriftelijke bevestiging door Sapuflex niet alsnog noodzakelijk is.
c. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van deze algemene voorwaarden zelf binden Sapuflex pas indien en zodra deze afwijking(-en) schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
d. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De offerte
a. De offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend is. Onverlet hetgeen bepaald in de voorgaande zin is Sapuflex gerechtigd een offerte, ook indien zij een geldigheidstermijn in zich draagt, tussentijds in te trekken, zij het dat de intrekking jegens de geoffreerde rechtskracht heeft indien en zodra de intrekking haar door Sapuflex is bericht.
b. AlIe bij een offerte, of in het kader van de contacten over een offerte, door Sapuflex verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze informatie is voor Sapuflex slechts bindend indien dit uitdrukkelijk aan de geoffreerde schriftelijk is bericht. Sapuflex is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
c. Alle bij de offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d., alsmede alle andere schriftelijke stukken, hierna te noemen “de informatie”, blijven uitdrukkelijk de intellectuele eigendom van Sapuflex. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de geoffreerde uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie ten eigen bate aan te wenden, te kopiëren en/of door derden te laten gebruiken en/of aan derden in gebruik te geven en/of aan derden te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de beoordeling van de offerte en/of de eventueel verstrekte opdracht. Op het eerste verlangen van Sapuflex, maar ook in geval de geoffreerde geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijn of deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk aan Sapuflex te worden geretourneerd.
d. Sapuflex is gerechtigd om de kosten welke gemaakt zijn om een gecompliceerde aanbieding te doen aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten.
e. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3. De overeenkomst
a Een overeenkomst komt tot stand indien en zodra Sapuflex de order uitdrukkelijk heeft aanvaard. In geval van een bindende offertetermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van acceptatie van de offerte door de geoffreerde. De opdrachtbevestiging of de bindende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
b. Eventuele later gemaakte aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeenkomst alsmede (mondelinge) toezeggingen van Sapuflex, haar vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien Sapuflex deze aanvullingen en¬∕of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.
c. Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
d. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
e. Sapuflex is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
f. Sapuflex is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zo mogelijk overlegt Sapuflex hieromtrent met de klant.

4. De prijzen
a. Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt is elke prijsopgave vrijblijvend.
b. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
– gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
– gebaseerd op levering franco bedrijf klant of een andere door de klant aangegeven bestemmingsplaats in Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverlet het in art. 6.3 bepaalde;
– exclusief BTW en andere rechten;
– voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af fabriek/magazijn;
– exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd;
– exclusief de kosten van niet standaard verpakking;
– in euro´s.
c. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Sapuflex gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
d. Sapuflex is gerechtigd om voor orders met een netto-waarde onder de € 50,00 voor behandelingskosten een behandelings- en administratiekosten ten bedrage van € 30,00 bij de klant in rekening te brengen.
e. Sapuflex is gerechtigd om extra administratiekosten in rekening te brengen voor het aanpassen of wijzigen van de artikelen in de faktuur die in de webshop verkeerd zijn besteld a € 15,00 per regel of naar eigen inbreng. Al naar gelang van het totaal van de faktuur-waarde.

5. Levering en levertijd
a. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco huis of bedrijf van de klant of op een door deze aangegeven andere bestemming in Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt levering af fabriek/magazijn, tenzij anders overeengekomen.
b. De overeengekomen levertijd c.q. termijn voor levering vangt aan op de dag dat Sapuflex de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke, door de klant te leveren gegevens en bescheiden. Als tijdstip van levering geldt, onverminderd het bepaalde bij art. 16, het moment van de feitelijke overdracht van of namens Sapuflex aan de klant. Het risico der goederen gaat dan over op de klant. Dit geldt ook indien Sapuflex de goederen moet monteren c.q. in bedrijf stellen. Voor leveringen buiten Nederland gelden de gekozen Incoterms (laatste editie).
c. De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te controleren, of deze controle uit te voeren binnen 10 dagen na de mededeling van Sapuflex dat de goederen ter beschikking van de klant staan. De klant dient de bij de aflevering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons te melden, bij gebreke waarvan Sapuflex gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
d. Sapuflex is gerechtigd om te leveren in gedeelten (zogenaamde deelleveranties) welke leveranties afzonderlijk door haar kunnen worden gefactureerd . De klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
e. Indien de goederen in opdracht van de klant door Sapuflex dienen te worden gekeurd gelden, in afwijking van art. 5b, de goederen als geleverd wanneer deze goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan, ter beproeving / keuring bij de betreffende fabrikant (Sapuflex of derden) gereed staan en de klant daarvan door Sapuflex is bericht. De goederen zijn vanaf dat moment voor risico van de klant, ook al zorgt Sapuflex vervolgens voor transport.
f. Indien de goederen niet binnen 10 dagen na kennisgeving van levering worden afgenomen of in geval van afroepcontracten de overeengekomen afroeptermijn door de klant niet in acht is genomen, is Sapuflex gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl vanaf dat moment deze volledig voor rekening en risico van de klant worden opgeslagen.
g. Overeengekomen levertijden gelden immer bij benadering. Bij overschrijding daarvan is de klant gerechtigd om Sapuflex een redelijke termijn te stellen van ten minste 14 dagen waarbinnen de goederen alsnog moeten worden geleverd. Blijft levering opnieuw uit dan is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Sapuflex gehouden is tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. De termijn van 14 dagen geldt niet voor speciaal bestelde producten met een lange levertijd, specifieke toepassing of vereiste keuringen. Hier geldt een termijn, welke in verhouding dient te staan tot de complexiteit en de Ievertijd van het product.

6. Betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door Sapuflex aangewezen bank- en girorekening, en wel binnen 30 dagen na factuurdatum. Sapuflex is gerechtigd om aan een klant een kredietbeperkingstoeslag toe te kennen. De op de bank-/giroafschriften van Sapuflex aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bij opdrachten van meer dan € 45.000,00 excl. BTW en mits niet anders overeengekomen, kan Sapuflex betaling van de overeengekomen prijs in 3 termijnen verlangen, te weten:
– 40% bij acceptatie van de opdracht
– 40% bij verzending van de goederen aan het opgegeven adres
– 20% binnen 30 dagen na de tweede termijn of na gereed melding van de montage
b. Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een half procent boven de wettelijke rente per maand (derhalve 6% extra op jaarbasis) of per gedeelte van de maand welke als hele maand wordt beschouwd. De rente wordt berekend over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum. Voorts is de klant aansprakelijk voor alle door Sapuflex te maken kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen de kosten van rechtsbijstand, verbonden met de inning van de contractuele prijs. Genoemde kosten bedragen minimaal 15% van het netto factuurbedrag.
c. ledere betaling van de klant strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Sapuflex gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en strekt pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
d. ln gevallen dat de klant:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
is Sapuflex door het enkele plaatsvinden van een der bovenvermelde omstandigheden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en is Sapuflex voorts gerechtigd enig bedrag door de klant aan Sapuflex verschuldigd voor de door of namens Sapuflex verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interest.

7. Kosten en risico transport
a. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien aan Sapuflex geen nadere aanwijzing door de klant is verstrekt, door Sapuflex als goed koopman bepaalt. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake verpakking en/of transport, waaronder mede wordt verstaan verplaatsing binnen het bedrijfsterrein van de klant, worden slechts uitgevoerd indien de klant de kosten hiervan vergoedt.
b. Het transport van goederen geschiedt, onverlet het navolgende onder “b”, in beginsel voor risico van Sapuflex, evenwel uitgezonderd zendingen buiten Nederland. De aansprakelijkheid van Sapuflex voor schade vanwege transport is ten allen tijde beperkt tot de aanschafprijs van de goederen. Sapuflex is gerechtigd bij de klant een assurantietoeslag in rekening te brengen.
c. Voor orders met een factuurwaarde lager dan € 350,00 excl. BTW is Sapuflex gerechtigd om vracht- en behandelingskosten in rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de vrachtkosten in geen enkele verhouding tot de waarde van de goederen staan (waarbij valt denken aan volume-goederen) is Sapuflex gerechtigd de werkelijke vracht- en behandelingskosten door te berekenen.

8. Aanvaarding, keuring en reclames
a. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering c.q. oplevering van goederen wegens gebreken, niet vallend onder art. 5 onder c, schriftelijk bij ons heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien de klant reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat Sapuflex de klacht(-en) heeft (hebben) kunnen onderzoeken.
b. Indien door partijen is overeengekomen dat de klant de goederen aan de fabriek respectievelijk aan het bedrijf van Sapuflex zal keuren of laten keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 dagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de goederen geacht definitief door de klant te zijn aanvaard. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten voor keuring van het certificaat en van de certificering voor rekening van de klant.
c. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk door de klant te geschieden tijdens de beproeving of keuring in de betreffende fabriek van de toeleverancier of in het bedrijf van Sapuflex dan wel, indien geen beproeving of keuring plaatsvindt, binnen de in art. 5 onder c genoemde termijn.
d. Retourzendingen worden door Sapuflex alleen aanvaard, indien:
– zij zich voorafgaand schriftelijk akkoord heeft verklaard;
– dit franco geschiedt, tenzij anders overeengekomen;
– dit voorraad- of standaardmaterialen betreft, en
– de levering niet langer dan 6 weken terug heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen.
– producten die naar klant specifieke wensen worden geproduceerd, kunnen niet worden geretourneerd en gecrediteerd.
e. Indien in geval van reclame door de klant niet is aangetoond dat Sapuflex een haar in redelijkheid te verwijten fout heeft gemaakt, is zij gerechtigd om aan de klant, ten titel van kosten, 30% van de netto prijs, met een minimum van € 100,00 in rekening te brengen. Alle door Sapuflex gemaakte vrachtkosten worden verrekend met het te crediteren bedrag.

9. Overmacht
a. Onder overmacht wordt te dezen verstaan :
Elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Sapuflex redelijkerwijs door de klant niet van Sapuflex kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel van Sapuflex c.q. door haar in te schakelen derden, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)Ieverancier(s), alsmede enige ernstige en toerekenbare tekortkoming bij de (toe)leverancier(s) waardoor Sapuflex haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.
b. Indien naar het oordeel van Sapuflex de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
c. Is naar het oordeel van Sapuflex de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, is Sapuflex echter niet verplicht.
d. Sapuflex is gerechtigd van de klant betaling te vorderen van haar prestaties bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

10. Toleranties met betrekking tot product en hoeveelheid
a. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances is Sapuflex niet aansprakelijk. De klant heeft in dit kader niet het recht de levering te weigeren.
b. Bij rubber afdichtingen en vormwerkproducten uit het leveringsprogramma behoudt Sapuflex zich het recht voor tot 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.
c. Met betrekking tot producten waarvan de wand- of plaatdikte of het gramsgewicht door de fabriek is opgegeven, is Sapuflex een tolerantie van maximaal 10% naar boven of naar beneden toegestaan.
d. Voor de toelaatbare maatafwijkingen resp. hardheden wordt door Sapuflex verwezen naar de voor de betreffende artikelen internationaal vastgestelde normen, een en ander voor zover daarvan bij de aanbieding niet uitdrukkelijk door Sapuflex schriftelijk is afgeweken en voor zover niet schriftelijk een speciale specificatie is overeengekomen.
e. Eventueel door de klant of namens hem aan Sapuflex ter beschikking te stellen onderdelen, die op, in of aan het door Sapuflex te vervaardigen product moeten worden aangebracht, dienen Sapuflex in de benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10% (indien daarvoor geen ander percentage is overeengekomen) tijdig, gratis en franco te worden geleverd. Sapuflex is niet aansprakelijk voor de aldus aan haar ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen noch voor de kwaliteit en de goede toepasbaarheid daarvan en Sapuflex mag er zonder enig onderzoek van uitgaan dat deze onderdelen zonder meer in, op of aan het in opdracht te vervaardigen product toepasbaar zijn.

11. Matrijzen, vormen, stansmessen en ander hulpgereedschap
a. Matrijzen, vormen, stansmessen en ander hulpgereedschap, hierna te noemen ‘’matrijzen e.d.,’’ door Sapuflex vervaardigd dan wel geheel of ten dele naar haar aanwijzingen vervaardigd en waarvoor de klant de overeengekomen kosten heeft betaald, blijven eigendom van Sapuflex. Deze matrijzen e.d. zullen door Sapuflex voor de klant worden bewaard tot 3 jaren na aflevering van de laatste bestelling. Hierna vervalt voor Sapuflex de verplichting tot bewaring en is zij gerechtigd de matrijs e.d. na verloop van 1 maand na schriftelijke kennisgeving aan de klant te vernietigen, zonder deswege tot betaling van enige schadevergoeding te kunnen worden gehouden.
b. Indien Sapuflex voor vervaardiging van een matrijs e.d. moet zorg dragen zal zij met de vervaardiging eerst behoeven te beginnen nadat de klant haar daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in de vervaardigingskosten heeft betaald. Evenzo zal zij met verbeteringen en/of wijzigingen of reparaties aan matrijzen e.d. eerst een aanvang behoeven te maken nadat de hiervoor verschuldigde zonodig geschatte kosten door de klant zijn voldaan. Is voor de overeengekomen werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen dan betaalt de klant Sapuflex op eerste verzoek een redelijk bedrag voor de gemaakte kosten.
c. In de gevallen waarin de klant de matrijs e.d. levert zal Sapuflex deze eerst behoeven terug te geven nadat haar vordering op de klant ter zake van verrichte werkzaamheden, geleverde goederen, of uit welke andere hoofde dan ook, is betaald.
d. Voor verlies of beschadiging van matrijzen e.d. is Sapuflex slechts aansprakelijk indien verlies of beschadiging het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of zeer onoordeelkundige behandeling. In die gevallen zal zij hebben zorg te dragen voor herstel daarvan of voor een nieuwe matrijs e.d., zulks naar keuze van Sapuflex. Tot enige verplichting of tot betaling van schadevergoeding is Sapuflex niet gehouden.
e. Voor zover Sapuflex in de offerte of orderbevestiging heeft aangegeven voor welk aantal slagen of producten een matrijs e.d. normaal bruikbaar zal zijn, zal de matrijs e.d. na dat aantal slagen resp. na de productie van dat aantal geacht worden niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden dan zal Sapuflex zodra haar blijkt dat een matrijs e.d. niet meer voor een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de klant. In dat geval zal Sapuflex de klant tevens de kosten verbonden aan een reparatie resp. aan het nieuw vervaardigen van een matrijs opgeven. Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel qua volume als qua arbeidsintensiviteit. Zolang een matrijs e.d. die naar de zojuist vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij Sapuflex in bewaring bevindt, zal bij regelmatige nabestellingen van de hiermede te vervaardigen producten de onderhoudskosten van deze matrijzen e.d. voor rekening van Sapuflex zijn en wel gedurende een periode van 2 jaren na het eerste gebruik. Matrijzen e.d. die niet meer voor productie geschikt te achten zijn, mogen door Sapuflex worden vernietigd, zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding jegens de klant is gehouden.

12. Intellectuele eigendomsrechten van derden
a. In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, door Sapuflex van de klant ontvangen, of via hem van derden, geeft de klant Sapuflex daarmee de volledige garantie dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi, merkengebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart de klant Sapuflex van alle eventueel door derden jegens Sapuflex geldend te maken aanspraken.
b. Indien een derde op grond van enig beweerd recht, tegen de genoemde vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Sapuflex zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van de klant de vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Sapuflex op eventuele verdere schadevergoedingen jegens de klant en zonder dat Sapuflex zelve tot enige schadevergoeding jegens de klant is gehouden. Sapuflex is verplicht de klant terstond in kennis te stellen van de bij haar binnengekomen bezwaren zijdens derden tegen de vervaardiging en/of levering van het betreffende artikel.

13. Service en Garantie
a. Gebreken aan geleverde goederen welke bestemd zijn voor Iangdurig gebruik kunnen gedurende 12 maanden na levering, hetzij door Sapuflex worden hersteld dan wel door nieuwe levering worden vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Sapuflex of dat van de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de klant onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen. Verbruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld afdichtingen en slangen, vallen niet onder deze garantie.
b. De klant dient de gebreken, onder verwijzing naar het voorgaande in artikel 8, binnen 10 dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren, aan Sapuflex te melden.
c. Goederen die voor reparatie en/of onderzoek in aanmerking komen dienen franco aan Sapuflex te worden toegezonden. Indien Sapuflex buiten haar bedrijf reparatie of onderzoek dient te verrichten, is zij gerechtigd de reis en verblijfskosten aan de klant in rekening te brengen, alsmede eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur. Onderzoek en reparatie vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van Sapuflex en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in geval er een afzonderlijk servicecontract is afgesloten kunnen werkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt dat de ter onderzoek of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.
d. Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
e. Niet-nakoming door de klant van een van diens verplichtingen ontheft Sapuflex van zijn verplichtingen uit dit artikel.
f. Afgezien van de verplichting uit het eerste lid van dit artikel, is Sapuflex tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of letsel, toegebracht aan zaken of personen tijdens de werkzaamheden bij de klant op grond van de verplichtingen uit dit artikel.

14. Aansprakelijkheid
a. Behoudens bepalingen van dwingend recht is Sapuflex niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. De klant is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Sapuflex ingevolge deze voorwaarden tegenover de klant niet aansprakelijk is. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is Sapuflex in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan door de klant voor een ander doel dan waarvoor het naar het oordeel van Sapuflex c.q. de fabrikant geschikt is. Tevens is Sapuflex niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in haar product indien:
– zij het product niet in het verkeer heeft gebracht;
– het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Sapuflex het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dit gebrek later is ontstaan;
– haar product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel door haar is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Sapuflex;
– het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
– het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Sapuflex het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
– wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.
b. De aansprakelijkheid van Sapuflex wordt (mede) beperkt door de maximale hoogte van haar product-, bedrijfsschade- en transportverzekeringen. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door Sapuflex aan de klant (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde. Een schriftelijke afwijzing door de betreffende assuradeur van de geclaimde schade vormt volledig bewijs.
c. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door Sapuflex en/of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de klant Sapuflex uitdrukkelijk en volledig.
d. Sapuflex is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan door schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van, door of namens de klant verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen en dergelijke in de meest ruime zin. Indien Sapuflex in de met de klant gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in haar eigen opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op producten, wordt de klant geacht deze te kennen, tenzij hij Sapuflex schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Sapuflex de klant over deze voorschriften nader informeren. De klant verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.
e. Indien Sapuflex bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken de klant behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks op verzoek en voor rekening en risico van de klant.
f. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de klant, is Sapuflex gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de klant en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de schadeoorzaak, behoudens voldoening aan de garantieverplichting.
g. Ter zake van verstrekte adviezen is Sapuflex slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag van de bedongen adviesvergoeding.
h. Indien Sapuflex de goederen elders dient in te kopen zullen de eventuele op die transactie toepasselijke (contract)bepalingen ook gelden jegens de klant, indien en voorzover Sapuflex zich hierop kan beroepen.
i. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Sapuflex en behoudens haar garantieverplichtingen is Sapuflex nimmer aansprakelijk voor enige schade van de klant, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

15. Meldingsplicht
a. Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat is gebleken dat zij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de klant verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig schriftelijk aan Sapuflex te doen.

16. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Sapuflex geleverde goederen, ook als deze volgens de overeenkomst op de locatie van de klant of diens opdrachtgever door Sapuflex zijn gemonteerd, blijven eigendom van Sapuflex tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant haar, uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van renten en kosten.
b. In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de klant verkrijgt Sapuflex het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane goederen en/of met de geleverde samengestelde goederen, en wel voor de waarde van de geleverde, oorspronkelijke goederen.
c. De klant is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan. In geval van onder meer niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de klant, zal Sapuflex gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
d. De klant dient Sapuflex te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde respectievelijk gehuurde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.
e. De goederen kunnen door de klant in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet op enigerlei wijze worden bezwaard. In geval de nog niet betaalde goederen worden doorgeleverd is de klant verplicht het eigendom voor te behouden en op het eerste verlangen van Sapuflex alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag aan haar in stil pand over te dragen.

17. Retentierecht
a. Op alle goederen welke zich van of namens de klant onder Sapuflex bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft Sapuflex het recht van retentie zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
b. Sapuflex is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten de schuld van Sapuflex. Het risico der goederen blijft aldus bij de klant.

18. Geschillen en toepasselijk recht
a. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de wet van 15 december 1971 tot uitvoering van het op 1 juli 1964 te ’s-Gravenhage gesloten verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, TRB 1964 nr. 117 en 1968 nr. 13 (Staatsblad 1971, S780 en S781) alsmede het Weens koopverdrag, d.d. 11 april 1980.
b. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een van beide partijen als zodanig worden beschouwd voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering van zowel feitelijke als juridische aard zullen worden beslecht door de rechtbank in Breda zulks voorzover de wet dit toelaat.
c. Bij een geschil zijn de in de administratie van Sapuflex voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

19. Deponering
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Breda.

d.d. september 2006